Beach Resort Punt West

Bij boeking en betaling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van OC en het park waar uw vakantieverblijf is gevestigd. Ook verklaart u bekend te zijn met de geldende regels, dat onze vakantieverblijven alleen te gebruiken zijn voor recreatief verblijf. Indien blijkt dat u het vakantieverblijf voor andere doeleinden gebruikt, zoals o.a. voor werkdoeleinden of voor de huisvesting van arbeidsmigranten, dan kunnen wij de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en u  de toegang tot het vakantieverblijf en het vakantiepark ontzeggen. In dat geval hebt u geen recht op teruggave van de door u betaalde huurpenningen, vermeerderd met de bijkomende kosten, noch van de betaalde borgsom.

VERHUURVOORWAARDEN


1. Definities

1.1. Verhuurder: Ouddorp Connection, gevestigd te Ouddorp, kantoorhoudende aan de Oude Nieuwlandseweg 43c (3253 LL) te Ouddorp, en met inschrijving in het handelsregister onder nummer 72515589.
1.2. Bijkomende Kosten: de door Huurder verschuldigde kosten voor door Verhuurder te verrichten bijkomende leveringen en diensten zoals, doch niet beperkt tot, schoonmaak van het Gehuurde, de huur van bedden- en/of linnengoed, Borgsom, een en ander zoals vermeld in de Boeking.
1.3. Boeking: de tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst met betrekking tot de huur van het Gehuurde en de levering van eventuele bijkomende diensten en leveringen, waarop deze verhuurvoorwaarden van toepassing zijn.
1.4. Boekingsaanvraag: aanvraag van een Huurder voor het huren van een vakantiewoning gedurende een bepaalde periode en de levering van eventuele bijkomende diensten en leveringen.
1.5. Borgsom: de door Huurder onder Verhuurder te storten waarborgsom, ter zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van Huurder onder de Boeking en de afrekening van eventuele voor rekening van Huurder komende schade aan het Gehuurde, een en ander als vermeld in de Boeking. ( geldt nog voor sommige vakantiehuizen) voor de overige huizen geldt een andere vorm van borg.
1.6. Schadevergoeding: In plaats van een borgsom brengt de verhuurder een kleine schadevergoeding in rekening voor schade aan de huuraccommodatie en/of de inrichting waarvoor de huurder aansprakelijk is, zoals vermeld in de boeking. De schadevergoeding wordt niet gerestitueerd.
1.7. Eigenaar: de eigenaar van of rechthebbende tot het Gehuurde.
1.8. Gehuurde: de door Huurder gehuurde vakantiewoning(en) zoals vermeld in de Boeking.
1.9. Huurder: de wederpartij van Verhuurder. Hieronder wordt verstaan (i) iedere persoon of rechtspersoon die met Verhuurder een overeenkomst af wenst te sluiten of af heeft gesloten voor de huur van het Gehuurde en (ii) diegenen die de Huurder vergezellen.
1.10. Huurperiode: de periode van de eerste tot en met de laatste dag van de geboekte periode zoals vermeld in de Boeking, gedurende de tijden als vermeld in de Boeking.
1.11. Huursom: totaalbedrag van de huurprijs van het Gehuurde, vermeerderd met de Bijkomende Kosten
1.12. Offerte: offerte met betrekking tot de Boekingsaanvraag, met vermelding van de vakantiewoning, de Huurperiode, de Huursom en de Bijkomende Kosten.
1.13. Aanbetaling: de door Huurder te verrichten Aanbetaling, van 30% van de Huursom.


2. Algemeen
2.1. Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, Boekingsaanvragen, Boekingen en/of andere overeenkomsten van en met Verhuurder betreffende de verhuur van een of meerdere vakantiewoningen en het verrichten van eventuele bijkomende diensten en/of leveringen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Huurder wordt, niettegenstaande eventuele verwijzing daarnaar of specifieke mededeling daarvan, geacht, door het doen van een Boekingsaanvraag of bij het tot stand komen van een Boeking, deze verhuurvoorwaarden te hebben aanvaard en afstand te hebben gedaan van zijn eigen of andere voorwaarden en afwijkende of aanvullende bedingen en zulke eigen of andere voorwaarden en bedingen worden uitdrukkelijk door Verhuurder van de hand gewezen.
2.3. De onderhavige verhuurvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verhuurder voor de uitvoering waarvan door Verhuurder derden worden betrokken.
2.4. Deze algemene verhuurvoorwaarden kunnen eenzijdig door de Verhuurder worden gewijzigd.
2.5. Van deze algemene verhuurvoorwaarden is een Duitse vertaling beschikbaar. De Nederlandse tekst is bindend en prevaleert in het geval van enige discrepantie tussen of verschil met de Duitse en Nederlandse tekst.
2.6. Alleen te huur/ boekbaar voor toeristische doeleinden en/of recreatief gebruik.

3. Boeking
3.1. Een Boekingsaanvraag wordt beschouwd als reserveringsaanvraag en is derhalve geen bindende Boeking.
3.2. Naar aanleiding van een Boekingsaanvraag voor de huur van een vakantiewoning, controleert Verhuurder de beschikbaarheid van de betreffende woning en de toepasselijke voorwaarden en brengt Verhuurder een Offerte uit, onder toepassing van deze huurvoorwaarden.
3.3. Alle Offertes van de Verhuurder zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
3.4. Een Boeking komt tot stand op het moment dat Huurder zijn akkoord met de Offerte schriftelijk aan Verhuurder per e-mail, via de site of per post heeft bevestigd. Zolang een Offerte niet is aanvaard kan deze te allen tijde eenzijdig door Verhuurder worden herroepen.
3.5. Aan de beschrijvingen van het Gehuurde op de website van Verhuurder, of enige andere website waarop door of namens Verhuurder het Gehuurde als vakantiewoning te huur wordt aangeboden, kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten of vergissingen in de Boeking van de Verhuurder kunnen hem niet binden en kunnen te allen tijde door Verhuurder zonder vergoeding van kosten of schade door hem worden gecorrigeerd.
3.6. Verhuurder staat ervoor in dat hij namens de Eigenaar is gemachtigd tot de tijdelijke verhuur van het Gehuurde als vakantiewoning.

4. Betaling
4.1. Ter bevestiging van de Boeking dient Huurder een Aanbetaling te voldoen. De Aanbetaling bedraagt 30% van de Huursom voor de gehele Huurperiode.
4.2. Binnen drie dagen na de bevestiging door Verhuurder aan Huurder van de reserveringsaanvraag als bedoeld in artikel 3.4. moet het totale bedrag van de Aanbetaling op de bankrekening van Verhuurder zijn ontvangen.
4.3. Geschiedt de Aanbetaling niet binnen de in artikel 4.2. vermelde termijn, dan kan de Verhuurder de Boeking ongedaan maken. In dat geval gelden dezelfde regels als in geval van hoofdstuk 5.3 van deze verhuurvoorwaarden. 
4.4. Het resterende bedrag van de Huursom voor de overeengekomen Huurperiode (te weten de totale Huursom verminderd met de Aanbetaling, derhalve 70% van de resterende Huursom) dient uiterlijk één maand voor aanvang van de Huurperiode te zijn voldaan.
4.5. Geschiedt de betaling van het resterende bedrag van de Huursom - een en ander als bedoeld in artikel 4.4 - niet binnen de aldaar vermelde termijn, dan kan de Verhuurder de Boeking ongedaan maken. In dat geval geldt het bepaalde in artikel 5.5.
4.6. De Borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen binnen veertien dagen na afloop van de Huurperiode door de Verhuurder aan de Huurder gerestitueerd.

5. Annuleringen

5.1. Een boeking kan tot 14 dagen voor aankomst kosteloos door de huurder worden geannuleerd. Alle reeds betaalde bedragen zullen worden terugbetaald.
5.2. Bij annulering van de Boeking door de Huurder korter dan 14 dagen voor aanvang van de Huurperiode is Huurder de volledige Huursom en de Bijkomende Kosten zoals vermeld in de Boeking, volledig verschuldigd. 
5.3. Annulering dient schriftelijk en per post of per e-mail te geschieden en is slechts geldig indien en voor zover de annulering de Verhuurder tijdig heeft bereikt.
5.4. Bij voortijdig vertrek, dat wil zeggen het na aanvang van de Huurperiode maar vóór afloop van de Huurperiode (voorlopig) verlaten van het Gehuurde, worden de Huursom en de eventuele Bijkomende Kosten niet gerestitueerd.
5.5. Indien en voor zover de Verhuurder een Boeking annuleert wegens het niet tijdig voldaan zijn van de Aanbetaling of de resterende Huursom, geldt de betalingsverplichting van Huurder op de wijze vermeld in artikel 5.1 en 5.2.

 
6. Aankomst en Vertrek

6.1. Het Gehuurde kan op de overeengekomen dag van aankomst vanaf 16:00 uur door Huurder worden betrokken.
6.2. Het Gehuurde moet op de overeengekomen dag van vertrek uiterlijk om 10:00 uur door Huurder worden verlaten. ( behalve op zondag dan is de vertrektijd 13.00 uur)
6.3. Wanneer Huurder het Gehuurde later dan overeengekomen verlaat, is Verhuurder gerechtigd per dag dan wel een gedeelte daarvan dat het Gehuurde later wordt verlaten 25% van de Huursom inclusief de Bijkomende Kosten aan Huurder te berekenen, onverlet het recht van Verhuurder de Huurder uit het Gehuurde te (doen) ontruimen en de door Verhuurder werkelijk geleden schade op Huurder te verhalen.

 
7. Verblijf
7.1. Tijdens het verblijf mag het in de huisbeschrijving aangegeven maximale aantal personen en het bij de huisbeschrijving aangegeven maximale aantal auto’s dat geparkeerd kan worden, niet worden overschreden.
7.2. Huurder is gehouden als goede huisvader voor het Gehuurde te zorgen. Huurder mag de inrichting van het Gehuurde niet wijzigen. Eventuele gebreken dienen terstond na aankomst schriftelijk of per e-mail aan Verhuurder te worden gemeld.
7.3. Huurder is gehouden het Gehuurde achter te laten in dezelfde staat waarin het door hem werd aangetroffen, dat wil zeggen in goede staat en zonder gebreken.
7.4. Huurder is gehouden bij de Boeking als bijkomende levering aan Verhuurder op te dragen de professionele eindschoonmaak van het Gehuurde aan het einde van de Huurperiode. Huurder is desalniettemin gehouden het eventuele vuilnis uit het Gehuurde te verwijderen, de vaatwasser leeg te ruimen en het Gehuurde bezemschoon achter te laten.
7.5 Huurder is aansprakelijk en gehouden tot vergoeding van de volledige kosten/schade die Verhuurder moet maken of lijdt indien er niet wordt voldaan aan het in de artikelen 7.1. tot en met 7.4. bepaalde.

8. Bedlinnen en handdoeken
8.1. Bedlinnen, handdoeken dienen van verhuurder te worden afgenomen en zitten in de huurprijs inbegrepen. 

9. Internetgebruik
9.1. Afhankelijk van het gehuurde biedt de Eigenaar de Huurder toegang tot het internet aan via een WiFi-netwerk.
9.2. Huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en voor maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.
9.3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.
9.4. Huurder dient zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en dient de geldende wet- en regelgeving in acht te nemen. Huurder zal zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Verhuurder.
9.5. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door Huurder hebben Eigenaar en/of Verhuurder het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet, al dan niet geheel, te blokkeren en indien er boetes worden opgelegd worden deze aan de huurder doorberekend.


10. Aansprakelijkheid
10.1. Huurder gebruikt het Gehuurde op eigen risico.
10.2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van eventueel in of op het (terrein van het) Gehuurde aanwezige speeltoestellen. Het gebruik van alle aanwezige apparaten en toestellen geschiedt op eigen risico.
10.3. Verhuurder noch Eigenaar zijn verantwoordelijk voor ongelukken die plaatsvinden of ziekte die ontstaat gedurende het verblijf van de Huurder in, op of rondom het Gehuurde of tijdens de Huurperiode.
10.4. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, aan de inventaris van het Gehuurde en/of aan het in het Gehuurde aanwezige meubilair, die tijdens de Huurperiode ontstaat.
10.5. Verhuurder noch Eigenaar zijn aansprakelijk voor schade aan Huurder en diens eigendommen welke ontstaan door brand, lekkage, diefstal, vermissing, ongeval of welke oorzaak dan ook..
10.6. Verhuurder is aansprakelijk jegens Huurder voor gebreken in het Gehuurde. Niet als gebrek in het Gehuurde wordt aangemerkt de staat van het Gehuurde zoals deze kenbaar is uit de Boeking. In geval van gebreken of klachten omtrent het Gehuurde geldt het bepaalde in artikel 14. In voorkomend geval zal Verhuurder, zo dit redelijkerwijs binnen zijn mogelijkheden ligt, zich tot het uiterste inspannen eventuele gebreken zo spoedig mogelijk te (laten) verhelpen.
10.7. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van zowel Verhuurder als Eigenaar beperkt tot de Huursom en is de aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade zoals, doch niet beperkt tot, gederfde vakantievreugde, opgenomen vrije dagen, reiskosten naar en van het Gehuurde, het niet naar verwachting functioneren van in het Gehuurde aanwezige apparatuur, uitgesloten.
10.8. Verhuurder en Eigenaar hebben het recht Huurder uit het Gehuurde te verwijderen in het geval hij (ernstige) overlast veroorzaakt, zich misdraagt of (op andere wijze) misbruik van het Gehuurde maakt of in geval Huurder anderzijds zijn verplichtingen onder de Boeking niet nakomt. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van de Huursom plaats en zijn Verhuurder noch Eigenaar aansprakelijk voor eventueel door Huurder te lijden schade.

11. Huisdieren
11.1. Indien dat bij de omschrijving van het Gehuurde op de website van Verhuurder (of enige andere website waarop door of namens Verhuurder het Gehuurde als vakantiewoning te huur wordt aangeboden) is vermeld en behoudens het vermelde in artikel 12.2, zijn huisdieren in het Gehuurde toegestaan. Huurder mag in voorkomend geval maximaal het in de Boeking vermelde aantal huisdieren meenemen.
11.2. Wanneer Huurder huisdieren wenst mee te nemen naar het Gehuurde, geeft hij dit bij de Boeking schriftelijk aan. In verband met extra schoonmaakkosten bij de verplichte eindschoonmaak van het Gehuurde zullen in voorkomend geval de Bijkomende Kosten worden verhoogd op de wijze vermeld in de Boeking.

12. Reglementen
12.1. Huurder dient zich strikt te houden aan de huisregels en, indien het Gehuurde deel uitmaakt van een vakantiepark, aan de voorschriften van het parkreglement. Een exemplaar van deze reglementen bevindt zich in de informatiemap in het Gehuurde.

13. Klachten en Calamiteiten
13.1. In geval van onverhoopte klachten met betrekking tot het Gehuurde of de bijkomende leveringen is Huurder verplicht om terstond zijn klacht aan Verhuurder te melden.
13.2. Spoedeisende klachten dienen altijd onmiddellijk en tijdens de Huurperiode telefonisch aan Verhuurder te worden gemeld, op het noodnummer dat Verhuurder in de informatiemap in het Gehuurde heeft vermeld. Eenmaal mondeling aan Verhuurder gemelde spoedeisende klachten dienen onverwijld schriftelijk of per e-mail aan Verhuurder te worden bevestigd.
13.3. Alle overige niet spoedeisende klachten dienen zonder onnodige vertraging en tijdens de Huurperiode schriftelijk of per e-mail aan Verhuurder te worden gemeld.
13.4. Verhuurder dient te allen tijde in de gelegenheid gesteld te worden de klacht te verhelpen.
13.5. Wordt melding van een klacht aan Verhuurder tijdens het verblijf nagelaten, dan wordt de klacht geacht ongegrond te zijn. Verhuurder is alsdan gerechtigd de aanspraken van de Huurder af te wijzen.
13.6. De Huurder is verplicht bij voorkomende calamiteiten eventuele schade aan het Gehuurde of van Verhuurder of Eigenaar te vermijden of beperkt te houden.

14. Toepasselijk Recht en Geschillen
14.1. De Boeking en deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
14.2. In geval van onverhoopte geschillen treden partijen met elkaar in overleg omtrent een minnelijke oplossing.
14.3. Eventuele geschillen die mochten rijzen naar aanleiding van of bij de uitvoering van de Boeking, of eventuele nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien welke niet door middel van minnelijk overleg kunnen worden opgelost, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 15. Omgeboekte reserveringen i.v.m. het Coronavirus.
Voor omgeboekte reserveringen gelden de annuleringsvoorwaarden van de eerst gemaakte en (geannuleerde) reservering.

16. Leeftijd
16.1 Indien uw reisgezelschap geen gezin of familie betreft, dienen alle reisgenoten minstens 25 jaar of ouder te zijn. Jongerengroepen zijn in onze accommodaties niet toegestaan.